การรับประกัน และการคืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยน – คืนสินค้า

• ในกรณีที่สินค้าเกิดปัญหาจากความผิดพลาดของ shoppingstation บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน
โดยนับจากวันที่ได้รับสินค้าจนถึงวันที่นำส่งสินค้าคืน (กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีที่พบปัญหา)

• หากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน – คืนสินค้า

• ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการคืนเงิน
ให้กับลูกค้าเต็มจำนวนภายใน 7 วันทำการ
  * บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
  * กรณีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต บริษัทฯ จะแจ้ง refund ไปทางธนาคาร
เพื่อยกเลิกรายการดังกล่าว ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามธนาคารเจ้าของบัตรกำหนด